PRAKTISCHE PUNTEN (A t/m Z)

AANMELDEN LEERLINGEN

Voor het aanmelden van leerlingen kunt u een afspraak maken met de directeur Robbert van Rietschoten. Tijdige aanmelding (ca. 2 jaar van tevoren!) stellen wij op prijs in verband met het maken van de groepsindelingen en jaarplanningen.

BEZOEKMIDDAGEN KLEUTERS

In de laatste twee maanden voordat een kleuter 4 jaar wordt en definitief naar school gaat, mag het kind vier middagen komen kijken om alvast te wennen. Deze middagen worden in overleg met de leerkracht van de betreffende groep vastgesteld. (Het liefst even tussen de middag of om half vier!)

FIETSEN In verband met de beperkte ruimte in de fietsenstalling willen wij u het dringende verzoek doen, uw kind slechts dan op de fiets naar school te laten gaan, als u ver van school woont. (Verder dan Hoogvliet) Wie vlakbij school woont moet dus lopen. De fietsen zijn bovendien thuis veiliger want kinderen willen nog wel eens nonchalant met eigen of andermans fiets omgaan. Gaat uw kind toch op de fiets, let u er dan op, dat het ook weer op de fiets thuiskomt. Er blijven nog wel eens fietsen staan! Wat de kleuters betreft: We gaan ervan uit, dat zij de fiets thuis laten!

Kinderen in het Duyfrak mogen in principe allemaal op de fiets, en op dagen dat ze gymnastiek hebben moeten ze op de fiets.

GRUITEN

Elke woensdag is het “gruitendag”, De kinderen nemen dan iets gezonds mee voor in de pauze. Natuurlijk mag dat ook op de andere dagen.

HUISWERK

Vanaf groep 4 krijgt uw kind zo af en toe huiswerk mee. In het begin gaat het dan vooral om het “bordrij”, een rij woorden, die de kinderen oefenen en waarover 1 keer per week een dictee gegeven wordt. Door een schriftje of een stencil mee te geven kunnen de woorden ook thuis geleerd worden.

Kinderen die remedial teaching krijgen, geven we soms ook wat extra huiswerk mee. U zult begrijpen dat het effect van de bijlessen het grootst is als ook het huiswerk goed gedaan wordt.

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen vaker huiswerk mee, ook voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.

Het gaat ons er vooral om dat kinderen gewend raken aan het maken of leren van huiswerk. Huiswerk is niet beslist noodzakelijk vanwege de hoeveelheid leerstof. Kinderen die gewend zijn aan het regelmatig moeten doen van huiswerk, vinden gemakkelijker hun draai in het voortgezet onderwijs. Het is fijn als u het doen van huiswerk begeleidt.

LEERLINGSTATUUT

Een aantal van de schoolregels (bijvoorbeeld over schorsing en verwijdering van kinderen) is vastgelegd in een leerling-statuut. Hierin staat uitvoerig vermeld waar kinderen, ouders en teamleden zich aan te houden hebben en wat we van elkaar verwachten mogen. Dit statuut is door team, bestuur en medezeggenschapsraad vastgesteld en wordt uitgereikt aan ouders als zij hun eerste kind aanmelden. Natuurlijk gaan we ervan uit dat ouders zich aan dit statuut conformeren.

Het statuut staat ook op de website.

MULTOMAPPEN Al in groep 1 krijgen de kinderen een eigen multomap (23-rings). De eerste jaren is deze map er om kinderwerkjes in te bewaren. Later gaan kinderen deze map zelf beheren en in de groepen 7 en 8 wordt het de map waarin het huiswerk zit en die dus dagelijks mee naar huis moet en de volgende dag weer naar school, samen met hun agenda.

In eerste instantie gaan we ervan uit, dat de kinderen (lees: ouders) deze zelf aanschaffen. Dit, niet uit zuinigheidsoverwegingen, die kosten zijn nog wel te overzien. In de praktijk blijkt echter, dat kinderen het heel leuk vinden er zelf een uit te zoeken en mee te brengen. Het is dan echt “hun map”, meestal ook goed te herkennen tussen alle andere mappen, wat als tweede voordeel gezien kan worden.

ROKEN VERBODEN In alle openbare gebouwen is het roken wettelijk verboden. Dit geldt dus ook voor scholen. In “De Burcht” kunt u de bordjes “Roken Verboden” overal aantreffen. Dit houdt in, dat het in de school inderdaad niet de bedoeling is, dat u rookt. Ook niet bij speciale gelegenheden.

SCHOOLFOTOGRAAF

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Hij maakt portret- en groepsfoto’s. Ook mogen broers en zussen samen op de foto. Afhankelijk van het aantal foto’s dat u afneemt, betaalt u tussen de € 4,00 en € 10,00 . U bent niet verplicht iets af te nemen. Datum dit jaar, zie achterin jaaroverzicht.

SPEELMIDDAG KLEUTERS

Elke eerste donderdagmiddag van de maand hebben de kleuters een speelmiddag. Zij mogen dan speelgoed van huis meenemen.

SPONSORING Scholen worden vaak door bedrijven (bijv. educatieve uitgevers) benaderd om een actie te ondernemen waar bepaalde vergoedingen in geld of natura tegenover staan. De Burcht gaat hier in principe niet op in. Slechts in zeer grote uitzonderingsgevallen zal hiervan afgeweken worden. In dat geval zullen ouders geïnformeerd worden over de afwegingen en zal bekend gemaakt worden waaruit de vergoeding bestaat (of waar het geld aan besteed zal worden). Uit dit beleid mogen nooit verplichtingen voortkomen voor ouders of hun kinderen.

VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG

Deze opvang dienen ouders in principe zelf te regelen met de instantie van hun keuze.

De meeste ouders werken met de volgende twee partijen:

Gastouderbureau ‘t Vlindertje, Prof. Dr. W. Glasbergenlaan 15, 2235 BP Valkenburg,

( 071-4019057)

KOK kinderopvang, Postbus 3028, 2220CA Katwijk, ( 071-4088994)

WERKSTUKKEN

In de bovenbouw maken kinderen werkstukken en houden ze spreekbeurten.

De laatste tijd zijn dit steeds meer powerpoint-presentaties die gehouden worden op het digitale schoolbord met behulp van een USB – stick.

ZENDING

Het zendingsgeld wordt op maandag opgehaald. Natuurlijk mogen de kinderen ook op andere dagen geld meebrengen. Het ingezamelde geld wordt besteed aan verschillende projecten. Deze projecten kunnen per jaar wijzigen en worden door een commissie uitgezocht. Behalve het doel andere mensen te helpen, proberen we met het ophalen van het zendingsgeld ook de kinderen bij te brengen, dat ze ook wel eens aan anderen kunnen denken en iets voor anderen kunnen doen. Het gaat dus zeker niet om de hoeveelheid maar om het feit dat er gegeven wordt.

Een deel van het zendingsgeld gaat naar het “PLAN”. Via deze instelling heeft de school een kind geadopteerd. Hierover hopen we in de nieuwsbrief geregeld een stukje te schrijven.