CONTACTEN EN INFORMATIE

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact één van de vijf uitgangspunten van onze school. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast. Ook doen we als school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie. Er zijn tal van ouders actief. In dit hoofdstuk van onze schoolgids schrijven we aan de hand van een groot aantal punten over het contact tussen school en thuis en over de rol die u kunt spelen op school.

NIEUWSBRIEF

Elke eerste schooldag van de maand verschijnt de nieuwsbrief, het nieuwsblad van de school. U leest in de nieuwsbrief over alle belangrijke gebeurtenissen op school. We hebben de stellige indruk dat de nieuwsbrief erg gewaardeerd wordt. Natuurlijk houden we ons aanbevolen voor positieve kritiek en eventuele suggesties. De nieuwsbrief staat ook op onze site.

INFORMATIEAVOND

Jaarlijks organiseren wij informatieavonden aan het begin van het schooljaar. De leerkrachten informeren u dan over datgene wat zich in de loop van het schooljaar gaat afspelen in de groep van uw kind.

SCHRIFTEN MEE NAAR HUIS

Tussen de rapporten door krijgen de kinderen geregeld alle belangrijke schriften mee naar huis. Van u wordt verwacht dat u die schriften inziet, eventueel samen met uw kind. Zodoende blijft u op de hoogte van de prestaties van uw kind. Daarbij komt dat aandacht voor het werk van uw kind erg stimulerend werkt. Op het strookje van de begeleidende brief kunt u aangeven of u tevreden bent of niet. Op deze data gaan de schriften mee:

2 november, 25 januari, 12 april

RAPPORTBESPREKINGEN

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen drie maal per jaar een rapport mee naar huis. Voorafgaand hieraan wordt u uitgenodigd om het rapport met de leerkracht te bespreken. Dit is niet het geval bij het laatste rapport. Dit wordt maandag voor de grote vakantie meegegeven. Mocht u er dan nog vragen of opmerkingen bij hebben dan is er nog tijd genoeg om even contact op te nemen met de leerkracht. Ook de ouders van groep 1 en 2 worden voor een gesprek uitgenodigd en krijgen 2 keer per jaar, een rapport.

HUISBEZOEK

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u d.m.v. een brief de gelegenheid om aan te geven of u huisbezoek wilt of niet. Natuurlijk kunt u later altijd terugkomen op wat u ingevuld hebt. Als de leerkracht er aanleiding toe ziet zal hij of zij u zelf benaderen voor een huisbezoekafspraak. Als uw kind in groep 8 zit wordt u uitgenodigd om op school de overgang van uw kind naar het voortgezet onderwijs te bespreken. Tijdens dit gesprek komt ook het advies van de directeur aan de orde.

SPREEKUUR

De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt ons altijd aanspreken en indien nodig maken we een afspraak. Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten of om een klacht te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing en komen we er niet uit dan proberen we na te gaan wie ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen.

WEBSITE EN MAIL

Bij www.cbsdeburcht.nl vindt u veel informatie over onze school. De tekst van dit boekje staat er voor een groot deel op, maar we proberen er ook foto’s van recente gebeurtenissen te publiceren. Verder is de school via mail te bereiken onder info@cbsdeburcht.nl. Bovendien heeft elke collega zijn/haar eigen e-mail adres. Voorletter.achternaam@cbsdeburcht.nl

ISY

Isy is een communicatiesysteem waar we veelvuldig gebruik van maken voor berichten aan ouders, om 10 minutengesprekken te organiseren en om foto’s op te plaatsen van bijzonder gebeurtenissen. Nieuwe ouders krijgen een brief met alle inloggegevens zodat ze na inloggen volledig op de hoogte zijn.