Als u een klacht heeft gaan we ervan uit dat u die eerst bespreekt met degene die de klacht betreft. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de directie of bij het bevoegd gezag van de school. Tot slot is er ook nog een vertrouwenspersoon die u zou kunnen helpen.

Samen met hem kan bekeken worden op welke manier het een en ander het beste afgehandeld kan worden.

Dit is

Dhr. H. Imthorn

071-4072084

KLACHTENCOMMISSIE

Het kan voorkomen dat langs deze weg voor een klacht geen afdoende oplossing gevonden wordt.

Voor dergelijke gevallen is elk schoolbestuur verplicht zich aan te sluiten bij een klachtencommissie. Het bestuur van De Burcht heeft zich hiervoor aangesloten bij de

Landelijke Klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs

Postbus 82324

2508EH Den Haag

( 070-3861697 Fax: 070-3020836)

info@klachtencommissie.org, website: www.klachtencommissie.org

De volgende eisen worden aan een klacht gesteld:

De klacht is door de klager ondertekend en wordt schriftelijk bij de commissie ingediend dan wel de klacht wordt door de klager mondeling ingediend, waarna door de commissie terstond een verslag wordt opgemaakt dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan klager een afschrift ontvangt;
de klacht bevat de naam en het adres van de klager;
de klacht bevat de dagtekening;
de klacht bevat een omschrijving van de klacht;
de klacht wordt binnen een jaar na de gedraging of beslissing ingediend tenzij door de commissie anders wordt bepaald.