GODSDIENSTIGE VORMING

De Burcht is een protestants-christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De identiteit van onze school vindt z’n oorsprong in het geloof in God en in de Bijbel. Jezus Christus is onze inspiratiebron. Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school.

Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed en zingen we christelijke liederen. Enkele malen per week wordt er een Bijbelverhaal verteld waarbij we gebruik maken van een verhalenlijst zodat niet elk jaar weer dezelfde verhalen aan bod komen. Zo mogelijk wordt een link gelegd met de actualiteit.

Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die het wereldbeeld van het kind vormen. Daarbij klinkt een aantal uitgangspunten door: mensen verdienen waardering, mensen zijn geboren om in vrijheid te leven, mensen mogen steunen op God.

NEDERLANDSE TAAL

De Burcht werkt met de methode “Taal Actief”. Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar anderen en spreekbeurten houden. Er is veel aandacht voor spelling en woordenschat.

De CITO-toets in groep 8 geeft al enige jaren aan dat op het vak taal iets minder gescoord wordt dan op rekenen. Reden voor ons om voortdurend te zoeken naar nieuwe wegen om dit gegeven te verbeteren. Daarbij hechten we veel belang aan lezen. Lezen is een vak dat zeer nauw verwant is aan taal.

LEZEN

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het lezen. Er wordt gewerkt met de methode “Veilig Leren Lezen”. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en later ook op het studerend lezen te liggen.

Twee jaar geleden startten we in alle groepen met een volledig nieuwe methode: Station Zuid, een methode voor voortgezet technisch lezen. En een nieuwe methode voor begrijpend lezen: Grip op lezen.

Hiermee creëren we een doorgaande lijn door de hele school. Hier hebben we ook hoge

verwachtingen van. Elke dag starten we met een kwartiertje voortgezet technisch lezen. In de hogere groepen wordt ook het hardop lezen geoefend. Soms wordt er klassikaal uit hetzelfde boek gelezen, soms in niveaugroepjes.

Twee tot vier keer per jaar worden in groep 3 tot en met 6 en waar nodig ook in groep 7 en 8 de vorderingen op het terrein van het lezen getoetst.

Op De Burcht werken we vanaf de middenbouw met de methode voor begrijpend lezen “Grip op lezen”.

We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. Daarom wordt er ook veel voorgelezen. Verscheidene groepen bezoeken elk jaar de Katwijkse bibliotheek.

SCHRIJVEN

Kinderen leren op De Burcht schrijven met de methode “Pennenstreken”.

REKENEN EN WISKUNDE

Sinds dit schooljaar gebruiken de groepen 1 t/m 5 de methode Getal & Ruimte junior. De groepen 6 t/m 8 gebruiken nog onze ‘oude’ methode: Pluspunt. Daarbij worden ze ondersteund door gebruik van de iPad. Waardoor een ‘blended’ versie wordt aangeboden. Dit houdt in dat we zowel boeken, papier als digitale verwerking gebruiken. In de methode zijn toetsen opgenomen om te controleren of kinderen voldoende vorderingen maken. De resultaten van het rekenen liggen al jaren ruim boven het landelijk gemiddelde.

ENGELS

In groep 5 t/m 8 wordt Engels gegeven met behulp van de methode:

Take it Easy

WERELDORIËNTATIE

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes e.d. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik:

Natuur: Wijzer

Aardrijkskunde: Geobas

Geschiedenis: Argus Clou

Verkeer: Klaar….over!

Sociaal emotionele ontwikkeling: Kanjertraining

CREATIEVE VAKKEN

Ook voor “tekenen” en “handvaardigheid” en “muziek” worden leerplannen gebruikt. (“In beeld gebracht”). Vanaf groep 3 besteden we zo’n drie uur per week aan deze vakken. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma, niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Toch zien we deze vakken niet louter als ontspannend. Ook hier wordt er lesgegeven en streven we kwaliteit na.

In groep 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma.

Bij muzikale vorming gebruiken we de methode: “Muziek moet je doen”.

Ook krijgen alle groepen elk jaar 5 professionele muzieklessen verzorgd door docenten van de muziekschool in Katwijk.

GYMNASTIEK

In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas gespeeld, op het schoolplein en 2x per week in het speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer in de week gymles van een vakleerkracht in de Terp. We hebben bewust gekozen voor een vakleerkracht omdat deze garant staat voor bewegingsonderwijs op hoog niveau en ook goed in staat is om te constateren of kinderen zich op dat gebied wel goed ontwikkelen. Niet toevallig een vak-onderdeel waar onze “gymjuf” Gerie zich in gespecialiseerd heeft. We kunnen gerust stellen dat hierdoor onze kinderen erg goed zijn in gymnastiek en allerlei spelvormen.