OUDERRAAD (O.R.)

De ouderraad bestaat uit ouders. Een leerkracht woont de vergaderingen bij. In de O.R. komt vooral de dagelijkse gang van zaken in de school aan de orde. De ouderraad bereidt de schoolreis, feesten en sportactiviteiten voor of helpt daarbij. De O.R. int ook de ouderbijdrage. Dit geld wordt besteed aan activiteiten waarvoor de overheid geen vergoeding verstrekt. Een deel van de (vrijwillige) ouderbijdrage wordt soms ook besteed aan extra leermiddelen. De kinderen zijn bij alle activiteiten in schoolverband verzekerd. Op de ledenvergadering en via de nieuwsbrief wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de oudergelden.

De hoogte van ouderbijdrage:

1 kind op school: € 22,00

2 kinderen op school: € 35,00

3 kinderen op school: € 45,00

In dit bedrag zit niet het geld voor het schoolreisje. De Burcht berekent deze kosten apart.

In de loop van het jaar krijgt u een verzoek het betreffende bedrag te storten op banknummer NL19 RABO 0336848315 t.n.v. Penningmeester Ouderraad “De Burcht”.

Inschrijving van een kind is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. We gaan er echter van uit dat alle ouders deze betalen want u zult begrijpen dat, indien uw kind aan activiteiten deelneemt dit wel de nodige kosten met zich meebrengt.

OUDERHULP

Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Een moderne basisschool kan niet zonder. De medezeggenschaps- en ouderraad spelen een belangrijke rol in de school.

Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden:

  • Het begeleiden van groepjes kinderen bij een excursie
  • Hulp bij sportactiviteiten
  • Spelletjes middag
  • Buitenlessen verkeer

 

LEDEN OUDERRAAD

Mevr. G. Vink 06-52159781

Alle andere namen en adressen zijn op school verkrijgbaar