VERENIGING

De Christelijke basisschool De Burcht ressorteert onder de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg. Deze vereniging heeft als doel het Protestants Christelijk onderwijs in Valkenburg in stand te houden en te bevorderen. CBS De Burcht onderscheidt zich met een eigen identiteit, waarbij we de kinderen (christelijke) normen en waarden bijbrengen door te leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het besturen en beheren van de school. De dagelijkse leiding heeft het bestuur toevertrouwd aan directeur Robbert van Rietschoten die zo het gezicht van de school vormt. De leerkrachten zijn in dienst van de vereniging, en zo beschouwd fungeert het bestuur als werkgever. Deze stelt leerkrachten, onderwijsleermiddelen en een schoolgebouw ter beschikking, zodat de directeur en zijn team zich volledig kunnen richten op het geven van onderwijs. Anders gezegd maakt het bestuur van de vereniging het mogelijk dat de leerkrachten van de school hun werk kunnen doen.

Het bestuur van de vereniging maakt onderwijs niet alleen mogelijk, maar verbindt hier ook eisen aan. Naast de al eerder genoemde identiteit, formuleert het bestuur doelstellingen voor bijvoorbeeld het personeelsbeleid, het materieelbeleid en het huisvestingsbeleid. Deze worden vertaald naar een meerjarig financieel plan dat, samen met de door het Ministerie van Onderwijs beschikbaar gestelde financiën, uitmondt in de begroting die wordt goedgekeurd in de ledenvergadering van de vereniging. Dat is dan ook tevens het moment waarop ouders hun betrokkenheid bij de school kunnen laten blijken. Als lid van de vereniging hebben ouders inspraak en stemrecht met betrekking tot het besturen en beheren van de school, en kunnen zij zichzelf kandidaat stellen voor het bestuur.

Het lidmaatschap staat open voor degenen die instemmen met de grondslag van de vereniging en kost € 8,- per jaar. Inschrijven kan bij de secretaris van de vereniging of bij directeur van de school.

Voor het jaar 2018 / 2019 heeft het bestuur de volgende samenstelling:

 

BESTUURSLEDEN

Dhr. R.J.F. van Berkel (Voorzitter)    Tel.      071 5312675

Mevr. T.M.M. Botermans                   Tel.      071 4010933

Dhr. J.U.S. v.d. Hoek                         Tel.      071 4081135

Mevr. J. Barnhoorn                            Tel.      071-4077013

Dhr. R. van der Meij (Onderhoud)     Tel.      06-41281500

Dhr. J. Rauws                                    Tel.      071-8871196

Mevr. M. van der Bent

De vereniging exploiteert 1 school, nl. de

Chr. Basisschool “De Burcht”,

Broekweg 32, 2235 BK Valkenburg

Telefoon 071 – 4074467

Dependance: Luit Katlaan 11

2235SN Valkenburg

Telefoon: 071-4074467

E-mail: bestuur@cbsdeburcht.nl