Verzoek om vrijstelling schoolbezoek

In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hier is echter alleen sprake van in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld een familiejubileum of begrafenis van een familielid. Het verlof moet schriftelijk en bijtijds worden aangevraagd. Hiervoor zijn op school speciale formulieren verkrijgbaar. Deze zijn ook op de website te downloaden. (formulier downloaden) vrij vragen

In enkele gevallen hoeft u voor uw kind geen verlof aan te vragen, nl. als het nog geen vijf jaar is. De leerplicht geldt pas vanaf vijf jaar. Wel stellen we het op prijs als u het verlof tijdig meldt. Een vijfjarige mag 5 uur per week verzuimen, maar alleen als een hele schoolweek te vermoeiend is. Ouders zijn in dit geval verplicht de school te informeren. Deze regel mag dus niet gebruikt worden voor een weekendje weg of een verlengde vakantie en ook kunnen deze uren niet gespaard worden. Ook mag een 5 jarige, als de volle week te vermoeiend is, 10 uur per week verzuimen. Dit kan echter slechts met toestemming van de directie. Ongeoorloofd verzuim wordt in alle gevallen gemeld bij de leerplichtambtenaar. U kunt in beroep gaan als u van mening bent dat uw kind ten onrechte geen verlof is gegeven.

Het komt voor dat ouders gebruik maken van het feit dat hun 4-jarig kind nog niet leerplichtig is. Zo kan bijvoorbeeld onder schooltijd aan zwemlessen deelgenomen worden. We stellen hier nadrukkelijk dat dit niet de bedoeling is. Als een kind op school aangemeld wordt willen we ervan uit kunnen gaan dat het ook volgens lesrooster aanwezig is.

Afwijken op deze regel kan alleen in overleg met de directie.

Hieronder kunt u het formulier ook downloaden. U dient in dat geval te beschikken over PDF Reader

Formulier vrijstelling schoolbezoek